76. (кат. М,Ф,Г)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1. опасност на патот
2. забрана за сообраќај во една насока
3. станица за прва помош
4. обележан пешачки премин
5. болница
6. дополнителната табла означува положба на патот со право на првенство
7. забрана на сообраќајот за возила на моторен погон што влечат приклучно возило, освен полуприколка
8. обиколна насока за одредени видови возила
9. жолта стрелка со врвот свртена кон десната или левата страна
10. одронување на камења од лева страна
11. ознака за јазли на автопатишта
12. завршување на патот со првенство на минување
13. забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон што влечат приклучно возило
14. крстосница со кружен облик
12 поени
77. (кат. М,Ф,Г)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1. нерамен коловоз
2. забрана на сообраќајот за мопеди
3. престанување на сите забрани
4. стеснување на патот од десна страна
5. завршеток на патека за велосипедисти и пешаци
6. дополнителната табла означува оддалеченост меѓу знакот кон кој е поставена дополнителната табла и објектот, теренот или делот од патот на кој се однесува известувањето
7. забрана на сообраќајот за цистерни
8. затворање на сообраќајната лента
9. дополнителна светлечка стрелка
10. наидување на сообраќајни светлосни знаци
11. забрана за влегување на одредени видови возила на автопат или на пат резервиран за сообраќај на моторни возила
12. пат со еднонасочен сообраќај
13. забрана на сообраќајот за моторцикли
14. стеснување на патот од лева страна
12 поени
78. (кат. М,Ф,Г)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1. густ сообраќај
2. забрана на сообраќајот за запрежни возила
3. зона во која е ограничена брзината
4. бочен ветер од лева страна
5. престанување за најмала дозволена брзина
6. дополнителна табла означува делница на патот која може да биде поплавена во специфични атмосферски околности
7. забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон што влечат приклучно возило
8. предзнак за затворање на сообраќајната лента
9. зелено светло
10. близина на брег
11. патоказ на портал над една сообраќајна лента
12. првенство на минување во однос на возилата од спротивна насока
13. бочен ветер од десна страна
14. забрана на сообраќајот за возила на моторен погон што влечат приклучно возило, освен полуприколка
12 поени
79. (кат. М,Ф,Г)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1. бочен ветер од десна страна
2. забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон и запрежни возила
3. престанување на ограничување на брзината
4. камења прскаат
5. дозволено обиколување
6. дополнителната табла содржи симболи кои поблиску го одредуваат значењето на знакот кон кој се поставуваат
7. забрана на сообраќајот за товарни моторни возила
8. ограничување на најголема дозволена брзина на патиштата во Република Македонија
9. светлосен сообраќаен знак за означување премин на патот преку железничка пруга
10. двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е налево
11. ознака на делница од регионален пат
12. кафетерија
13. ресторан
14. ознака на делница од магистрален пат
12 поени
80. (кат. М,Ф,Г)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1. превртување или излизгување на возила
2. наизменично паркирање (парни денови)
3. зона во која е ограничено времетраењето на паркирање
4. премин на патот преку железничка пруга без браници или полубраници
5. пат резервиран за сообраќај на моторни возила
6. дополнителна табла означува делница на патот која може да биде поплавена во специфични атмосферски околности.
7. забрана на сообраќајот за возила што го пречекоруваат определеното оскино оптоварување
8. завршување на сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници
9. црвено и зелено светло за пешаци и пешаци и велосипедисти
10. лизгав коловоз
11. сообраќајна лента наменета за одреден вид возила
12. издаденост на патот
13. приближување кон премин на пат преку железничка пруга без браници или полубраници
14. проширување за принудно запирање на возила
12 поени
81. (кат. М,Ф,Г)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1. приближување кон премин на пат преку железничка пруга без браници или полубраници
2. дозволени насоки
3. обележан пешачки премин
4. опасна надолнина
5. автопат
6. дополнителната табла означува положба при паркирање на возила
7. крстосување со пат со првенство на минување
8. предзнак за пренасочување на сообраќајот на пат со одвоени коловозни ленти
9. ознаки на коловозот
10. опасна нагорнина
11. завршување на сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници
12. пат со еднонасочен сообраќај
13. приближување кон премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници
14. задолжителна насока
12 поени
82. (кат. М,Ф,Г)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1. крстосување на патишта со иста важност
2. забрана за свртување налево
3. обележан премин за велосипедска патека
4. крстосување со спореден пат под прав агол
5. престанување на забраната за давање звучни знаци
6. дополнителната табла означува отстранување на возилата со специјални возила наменети за отстранување на непрописно паркираните возила како и запуштените возила на местата на кои паркирањето или запирањето на возила е забрането со сообраќаен знак
7. задолжително запирање
8. патоказ за обиколување
9. ознаки на коловозот
10. вкрстосување со кружен тек на сообраќајот
11. предзнак за обиколување
12. завршеток на велосипедската патека
13. крстосница со кружен облик
14. патека за пешаци
12 поени
83. (кат. М,Ф,Г)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1. кривина надесно
2. првенство на минување за возила од спротивна насока
3. деца на патот
4. двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е надесно
5. престанување на забраната за престигнување на товарни возила
6. дополнителната табла содржи симболи кои поблиску го одредуваат значењето на знакот кон кој се поставуваат
7. забрана на сообраќајот за моторцикли
8. број на автопат
9. ознаки на коловозот
10. приближување кон премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници
11. информација
12. пат со првенство на минување
13. забрана на сообраќајот за мопеди
14. премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници
12 поени
84. (кат. М,Ф,Г)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1. кривина налево
2. забрана за сообраќај во двете насоки
3. престанување за најмала дозволена брзина
4. спојување со спореден пат под остар агол од десна страна
5. подземен или надземен пешачки премин
6. дополнителната табла означува време за кое важи изречната наредба, ако таа не важи непрекинато
7. забрана за сообраќајот за сите возила на моторен погон освен за моторцикли без приколка и мопеди
8. предзнак за рачно регулирање на сообраќајот
9. ознаки на коловозот
10. Андреин крст (еден колосек)
11. планинарски дом
12. пешачка зона
13. Андреин крст (два и повеќе колосеци)
14. терен за кампување под шатори
12 поени
85. (кат. М,Ф,Г)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1. спојување со спореден пат под прав агол од десна страна
2. забрана на сообраќајот за возила што превезуваат експлозив или некои запалливи материи
3. престанување на забраната за престигнување на сите возила на моторен погон освен на мопеди
4. спојување на два пата со еднонасочен сообраќај во пат со двонасочен сообраќај
5. работилница за поправка на возила
6. дополнителната табла означува место на кое паркирањето е резервирано за возила на инвалиди или близина на пат на кој може да се појави инвалидизирано лице во количка
7. забрана за полукружно свртување
8. угасни го моторот
9. ознаки на коловозот
10. неутврдена банкина
11. хотел или мотел
12. престанување на обврската за употреба на зимска опрема
13. забрана на сообраќајот за цистерни
14. стеснување на патот
12 поени
86. (кат. М,Ф,Г)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1. одронување на камења од десна страна
2. забрана на сообраќајот за возила што превезуваат опасни материи
3. терен за кампување во возила
4. деца на патот
5. работилница за поправка на возила
6. дополнителната табла означува место на кое паркирањето е резервирано за возила на инвалиди или близина на пат на кој може да се појави инвалидизирано лице во количка
7. забрана за полукружно свртување
8. ресторан
9. ознаки на коловозот
10. тунел (галерија)
11. хотел или мотел
12. завршеток на пешачката патека
13. забрана на сообраќајот за цистерни
14. терен за кампување во приколки
12 поени
87. (кат. М,Ф,Г)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1. наидување на сообраќајни светлосни знаци
2. забрана за престигнување на сите возила на моторен погон, освен на моторцикли без приколка и мопеди
3. брзина што се препорачува
4. премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници
5. бензиска станица
6. дополнителната табла означува положба при паркирање на возила
7. забрана за паркирање
8. WC
9. ознаки на коловозот
10. Андреин крст (два и повеќе колосеци)
11. подрачје на смирен сообраќај
12. завршеток на зоната во која е ограничена брзината
13. завршеток на зоната во која е ограничено времетраењето на паркирање
14. задолжителна насока
12 поени
88. (кат. М,Ф,Г)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1. опасност од мраз
2. задолжителна насока
3. паркиралиште
4. трамвајска пруга
5. кружен тек на сообраќајот
6. дополнителната табла означува положба при паркирање на возила
7. наизменично паркирање (непарни денови)
8. TAXI
9. дополнителна светлечка стрелка
10. работи на патот
11. завршеток на подрачјето на смирен сообраќај
12. гаража
13. лизгав коловоз
14. дозволени насоки
12 поени
89. (кат. М,Ф,Г)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1. пешаци на патот
2. дозволени насоки
3. престанок на препорачаната брзина
4. велосипедисти на патот
5. забрана на сообраќајот за велосипеди
6. дополнителната табла содржи поблиско објаснение на знакот со зборови или на друг начин, ако тоа не е јасно определено со симболот на знакот
7. забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон
8. назив на населено место
9. слободно минување на трамвај во насока право
10. сообраќај во две насоки
11. завршеток на зоната во која е ограничено времетраењето на паркирање
12. телефон
13. задолжителна насока
14. забрана на сообраќајот за пешаци
12 поени
90. (кат. М,Ф,Г)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1. стеснување на патот
2. патека за велосипедисти
3. временско ограничување на паркирањето
4. спојување со спореден пат под остар агол од лева страна
5. забрана на сообраќајот за пешаци
6. дополнителнатата табла означува место на патот каде што се наоѓа опрема за смирување на сообраќајот (издадености)
7. забрана на сообраќајот за возила чија вкупна широчина ја преминува определената широчина
8. патоказ
9. прекрстени линии со црвена боја
10. близина на автобуска станица
11. завршеток на автопат
12. аеродром
13. спојување со спореден пат под прав агол од лева страна
14. пешаци на патот
12 поени
Test Vozacka Dozvola